MoU Lahan Praktek

By Administrator on October 01, 2016

DKK

 • Dinas Kesehatan Kota Samarinda


Rumah Sakit

 • Rumah Sakit Umum AW. Syahrani Samarinda
 • Rumah Sakit Islam Samarinda 
 • Rumah Sakit Taman Husada Bontang 
 • Rumah Sakit Umum Daerah Bontang


Puskesmas

 • Puskesmas Temindung
 • Puskesmas Segiri
 • Puskesmas Pasundan
 • Puskesmas Air Putih
 • Puskesmas Lempake
 • Puskesmas Sempaja
 • Puskesmas Bengkuring
 • Puskesmas Palaran
 • Puskesmas Baka
 • Puskesmas Wonorejo
 • Puskesmas Karang Asam


Klinik

 • Klinik Hartati Medika
 • Klinik Kartika Jaya
 • Klinik Hj. Ninik Kustiani
 • Klinik Ratmi'ah


BPM (Bidan Praktek Mandiri)

 • Ely Nursanti
 • Puji Handayani
 • Eny Marfu'ah
 • Raini
 • Lilis Sukismi
 • Usmiati Rahma